Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


Wykaz numerów wewnętrznych

sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Podatki lokalne oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 44 724 55 73 wew. 25 lub 26

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

ZAŁATWIANIE SPRAW I OBSŁUGA INTERESANTÓW

Informujemy, że od poniedziałku 11 maja 2020 r. Urząd Gminy Tomaszów Mazowieckim będzie ponownie otwarty dla mieszkańców. Będzie można wejść do obydwu budynków, zachowując środki ochrony indywidualnej. Wchodzącym do urzędu mierzona będzie temperatura, dostępny będzie środek dezynfekcyjny do rąk i jednorazowe rękawiczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy musi mieć założoną maseczkę ochronną. Urzędnicy wyposażeni w środki ochrony osobistej będą przyjmować interesantów w wyznaczonych miejscach. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. Jednorazowo w jednym budynku nie może przebywać więcej niż dwóch interesantów. Dlatego może zajść konieczność poczekania na swoją kolejkę przed budynkiem. Przypominamy również, że można umawiać się z urzędnikami telefonicznie na konkretną godzinę, a wszelkie sprawy urzędowe można nadal załatwiać drogą elektroniczną lub drogą pocztową.                                                                                                                                                                                                                                                       

więcej o informacji: ZAŁATWIANIE SPRAW I OBSŁUGA INTERESANTÓW

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wniesieniu odwołania od decyzji o umorzeniu w całości postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 6847/88487_WPI_Tomaszów_Niebrów135/Niebrów - znak: RG.6220.15.2019

Obwieszczenie RG.6220.15.2019 obowiązuje od 16.07.2020 r. do 30.07.2020 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiewzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ewid. 609 obręb Jadwigów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RŚ.6220.8.2020

Obwieszczenie - zawiadomienie RŚ.6220.8.2020 obowiązuje od 15.07.2020 r. do 29.07.2020 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiewzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ewid. 618/2 obręb Jadwigów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RŚ.6220.7.2020

Obwieszczenie - zawiadomienie RŚ.6220.7.2020 obowiązuje od 15.07.2020 r. do 29.07.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" - znak: RG.6220.1.2020

Obwieszczenie RG.6220.1.2020 obowiązuje od 14.07.2020 r. do 28.07.2020 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Tomaszowskiego znak: ZRO.6223-60/10 z dnia 22.10.2010 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków popłucznych do urządzenia wodnego w m. Wiaderno, gm. Tomaszów mazowiecki - znak; WA.ZUZ.3.4210.496.2020.IM

Obwieszczenie WA.ZUZ.3.4210.496.2020.IM obowiązuje od 06.07.2020 r. do 20.07.2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lipca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. – znak: RG.6721.4.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach Łazisko i Niebrów w gminie Tomaszów Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lipca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. – znak: RG.6721.3.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Godaszewice i Chorzęcin w gminie Tomaszów Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lipca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. – znak: RG.6721.2.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda

zamówienie na Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda

nr sprawy RZ.271.1.31.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice

zamówienie na Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice

nr sprawy RZ.271.1.29.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Wąwale

zamówienie na Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Wąwale

nr sprawy RZ.271.1.27.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

zamówienie na: Budowa sieci wodociągowej PE, DN 160 w miejscowości Smardzewice ul. Główna – Zielona do miejscowości Twarda ul. Północna o długości 575,6 m

zamówienie na Budowa sieci wodociągowej PE, DN 160 w miejscowości Smardzewice ul. Główna – Zielona do miejscowości Twarda ul. Północna o długości 575,6 m

nr sprawy GZK.271.2.2020

zamawiający Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gminny Zakład Komunalny 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją trzech budynków komunalnych w ramach projektu unijnego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją trzech budynków komunalnych w ramach projektu unijnego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”

nr sprawy RZ.271.1.23.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki – I etap

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki – I etap

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Remont drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów (odcinek na terenie PKP)

zamówienie na Remont drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów (odcinek na terenie PKP)

nr sprawy RZ.271.1.20.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

zamówienie na Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2020

nr sprawy RZ.271.1.18.2020

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XXVIII/154/20

uchwała nr XXVIII/154/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomaszów Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021

uchwała nr: XXVIII/153/20

uchwała nr XXVIII/153/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uchwała nr: XXVIII/152/20

uchwała nr XXVIII/152/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

uchwała nr: XXVIII/151/20

uchwała nr XXVIII/151/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

uchwała nr: XXVIII/150/20

uchwała nr XXVIII/150/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XXVII/149/20

uchwała nr XXVII/149/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

uchwała nr: XXVII/148/20

uchwała nr XXVII/148/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

uchwała nr: XXVII/147/20

uchwała nr XXVII/147/20

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki".

Zarządzenia

zarządzenie nr: 65/2020

zarządzenie nr 65/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 63/2020

zarządzenie nr 63/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 62/2020

zarządzenie nr 62/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Smardzewicach za rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61/2020

zarządzenie nr 61/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 60/2020

zarządzenie nr 60/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 59/2020

zarządzenie nr 59/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 58/2020

zarządzenie nr 58/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 57/2020

zarządzenie nr 57/2020

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: Referent ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska

stanowisko Referent ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Obsługi, Promocji i Kadr

stanowisko Referent ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Obsługi, Promocji i Kadr

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska

stanowisko Podinspektor ds. ochrony środowiska

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

stanowisko Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij