[start]KOMUNIKAT
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Firmę ENERIS Surowce S.A. oddział w Tomaszowie Mazowieckim i funkcjonuje przy ul. Majowej 87/89, w Tomaszowie  Mazowieckim

kontakt: (44) 724 41 71, faks (44) 724 41 72, e-mail: tomaszow@grupa-eners.pl[koniec]


PSZOK CZYNNY JEST W KAŻDY PIĄTEK MIESIĄCA, W GODZINACH OD 12:00 DO 18:00
W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) szkło,
d) przeterminowane leki,
e) chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) zużyte opony,
j) odzież i tekstylia,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 1m3/rok od właściciela nieruchomości,
l) odpady zielone w ilości nieprzekraczającej 1m3/rok od właściciela nieruchomości,

Za odpłatnością powyżej 1m3/rok od właściciela nieruchomości, przyjmowane będą:
m) odpady budowlane i rozbiórkowe, w kwocie 194,40 zł/m3
n)M odpady zielone, w kwocie 302,40 zł/m3

WYKAZ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW WRAZ Z KODAMI DOSTĘPNY JEST U OBSŁUGI PSZOK

 W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
• zmieszane odpady komunalne,
• materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.
• szyby samochodowe,
• części samochodowe,
• inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI ! W PSZOK WYSTAWIA SIĘ KARTY PRZEKAZANIA ODPADU.