Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki od 1 do 7
Załącznik nr 8 - projekt budowlany cz. I
Załącznik nr 8 - projekt budowlany cz. II
Załącznik nr 9 - przedmiar
Załącznik nr 10 - STWiOR