Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki od 1 do 7
Załącznik nr 8 - projekt budowlany cz. I
Załącznik nr 8 - projekt budowlany cz. II
Załącznik nr 9 - przedmiar
Załącznik nr 10 - STWiOR
Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ
poprawiony załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Wyjaśnienie nr 2
Przekrój podbudowy dla kostki i obrzeży betonowych
Przekrój warstw boiska
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty