Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.


Nazwa skróconaPełna nazwa
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz. U.
Dziennik Ustaw
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
MPZP
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
NGO skrót od angielskiej nazwy "npn governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje
NIK Najwyższa Izba Kontroli
OPP Organizacja pożytku publicznego
PE Parlament Europejski
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
SKO
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
UE Unia Europejska
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny

 

Komórki Organizacyjne Urzędu Gminy
Nazwa skróconaPełna nazwa
RP Referat Organizacyjno - Prawny
RF Referat Finansowy
RG
Referat Gospodarki Przestrzennej
RI Referat Infrastruktury i Spraw Właścicielskich
RZ Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

 

jednostki Organizacyjne
Nazwa skróconaPełna nazwa
GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GZK Gminny Zakład Komunalny
ZEAS
Zespół Ekonomczno - Administracyjny Szkół
GBP Gminna Bibliotek Publiczna