Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  Rafał Darczyński      23.10.2017 godz. 21:59
 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkalnych, usytuowanych na terenie naszej gminy. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, poziom dofinansowania instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.

Termin i miejsca spotkań informacyjnych:

Czwartek - 02.11.2017 r., godzina 18:00

Dom Ludowy w Komorowie

(zapraszamy mieszkańców Cekanowa, Komorowa, Łaziska, Zaborowa I i II)

i

Dom Ludowy w Wąwale

(zapraszamy mieszkańców Wąwału, Ciebłowic Dużych i Małych oraz Sługocic)

oraz

Piątek - 03.11.2017 r., godzina 18:00

OSP w Smardzewicach

(zapraszamy mieszkańców Smardzewic, Karolinowa, Swolszewic, Twardej i Tresty)

i

Dom Ludowy w Zawadzie

(zapraszamy mieszkańców Zawady, Chorzęcina, Dąbrowy, Godaszewic, Jadwigowa, Kol. Zawada, Kwiatkówki, Niebrowa, Świńska, Łagiewnik i Wiaderna)

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia w dniu 12 października 2017 r. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Rafał Darczyński      17.10.2017 godz. 15:17
 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia w dniu 12 października 2017 r. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN na terenie działek o nr ewid.: 72/1, 75/1, 72/5, 72/6, 72/7 - obręb 16  Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Krzysztof Szczepański      13.10.2017 godz. 10:05
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN na terenie działek o nr ewid.: 72/1, 75/1, 72/5, 72/6, 72/7 - obręb 16  – Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 160/3, 163/3, 179/7, 181/7, 181/8, 363/4, 407,410, 411, obręb 16  Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Krzysztof Szczepański      13.10.2017 godz. 9:59
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 160/3, 163/3, 179/7, 181/7, 181/8, 363/4, 407,410, 411, obręb 16 – Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki

 

Informacja Starosty Tomaszowskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Komorów gmina Tomaszów Mazowiecki
  Rafał Darczyński      03.10.2017 godz. 15:37
 

Informacja Starosty Tomaszowskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Komorów gmina Tomaszów Mazowiecki

 

Jak zgłosić wycinkę drzewa w przypadku właściciela, który planuje wycinkę na cele niezwiązane i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nowe obowiązki od 17.06.2017 roku
  Rafał Darczyński      13.06.2017 godz. 8:37
 

JAK ZGŁOSIĆ WYCINKĘ DRZEWA

W PRZYPADKU WŁAŚCICIELA, KTÓRY PLANUJE WYCINKĘ NA CELE NIEZWIĄZANE

 I ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 -nowe obowiązki od 17.06.2017 roku

1. Nowa ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (pozostałe drzewa). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

– organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których powinien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne zgłoszenie).

– w przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

– jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

– usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

– w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych -> 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych -> 65 cm i pozostałych drzew -> 50 cm.

2. Z rad gmin zostaję zdjęta możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy ds. środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500 zł/1 cm obwodu drzewa dla drzew i 200 zł/1 m.kw. krzewu).

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Rafał Darczyński      19.04.2017 godz. 10:51
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U. z 2017 roku poz. 722) dopuszcza się wyposzczanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami tj. należy starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało ptaki dzikie, w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. W gospodarstwach mogą być stosowane inne sposoby mające na celu ograniczenie do minimum ryzyko kontaktu z dzikimi ptakami np. ogrodzenie wybiegów.
Bez zmian pozostaje min. obowiązki:
- zgłaszania miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
- karmienia i pojenia drobiu w sposób wykluczający przed dostępem dla ptaków dzikich.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK
  Rafał Darczyński      22.02.2017 godz. 12:53
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK

 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Rafał Darczyński      02.12.2016 godz. 8:28
 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Państwowy Monitoring Środowiska
  Rafał Darczyński      22.09.2016 godz. 9:13
 
 

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  Rafał Darczyński      20.06.2014 godz. 15:21
 
 

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
  Rafał Darczyński      22.07.2010 godz. 13:26
 
 

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
  Rafał Darczyński      21.04.2010 godz. 9:30
 
 

» ARCHIWUM «

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl