Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie Nr 30/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na obszarze województwa łódzkiego
  Rafał Darczyński      15.01.2018 godz. 8:40
 

Obwieszczenie Nr 30/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na obszarze województwa łódzkiego

 

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznokablowej oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 55/2, 56/2, 57/2, 53/3, 62/1, 63/1, 64/1, obręb 8 - Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.30.2017
  Rafał Darczyński      12.01.2018 godz. 13:26
 

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrzno–kablowej oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 55/2, 56/2, 57/2, 53/3, 62/1, 63/1, 64/1, obręb 8 - Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.30.2017

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ulstalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr TOM4403A wraz z linią zasilającą, lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 1409/22, obręb: 13 - Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.1.2018
  Rafał Darczyński      12.01.2018 godz. 13:21
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ulstalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr TOM4403A wraz z linią zasilającą, lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 1409/22, obręb: 13 - Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.1.2018

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odwodnienia drogi powiatowej nr 4328E oraz budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do studni chłonnych, na działkach ewidencyjnych nr 365/2, 1354, obręb Smardzewice - znak: RG.6733.32.2017
  Rafał Darczyński      10.01.2018 godz. 15:59
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odwodnienia drogi powiatowej nr 4328E oraz budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do studni chłonnych, na działkach ewidencyjnych nr 365/2, 1354, obręb Smardzewice - znak: RG.6733.32.2017

 

 

TOMASZOWSKA KARTA KOMUNIKACYJNA - informacja o sposobie nabycia Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej prze mieszkańców gminy uprawniającej do bezpłatnych przejazdów wszystkimi autobusami komunikacji miejskiej
  Rafał Darczyński      20.12.2017 godz. 15:53
 

Tomaszowska Karta Komunikacyjna - informacja o sposobie nabycia Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej prze mieszkańców gminy uprawniającej do bezpłatnych przejazdów wszystkimi autobusami komunikacji miejskiej

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA 2018 ROK
  Rafał Darczyński      18.12.2017 godz. 13:54
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2018 ROK

ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA ODPADÓW 2018 ROK

 

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt!!!
  Rafał Darczyński      03.11.2017 godz. 11:35
 

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt!!!
Rolniku składając spis zwierząt dziś unikniesz kolejek!!!

 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego  w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszczenia w księgach rejestracji.
Rolnicy posiadający 15 sztuk bydła i więcej proszeni są o dostarczenie w/w spisów na nośnikach elektronicznych w arkuszu kalkulacyjnym excel, co pozwoli znacząco skrócić czas ich obsługi.

 

 

Jak zgłosić wycinkę drzewa w przypadku właściciela, który planuje wycinkę na cele niezwiązane i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nowe obowiązki od 17.06.2017 roku
  Rafał Darczyński      13.06.2017 godz. 8:37
 

JAK ZGŁOSIĆ WYCINKĘ DRZEWA

W PRZYPADKU WŁAŚCICIELA, KTÓRY PLANUJE WYCINKĘ NA CELE NIEZWIĄZANE

 I ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 -nowe obowiązki od 17.06.2017 roku

1. Nowa ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (pozostałe drzewa). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

– organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których powinien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne zgłoszenie).

– w przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

– jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

– usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

– w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych -> 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych -> 65 cm i pozostałych drzew -> 50 cm.

2. Z rad gmin zostaję zdjęta możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy ds. środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500 zł/1 cm obwodu drzewa dla drzew i 200 zł/1 m.kw. krzewu).

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Rafał Darczyński      19.04.2017 godz. 10:51
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U. z 2017 roku poz. 722) dopuszcza się wyposzczanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami tj. należy starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało ptaki dzikie, w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. W gospodarstwach mogą być stosowane inne sposoby mające na celu ograniczenie do minimum ryzyko kontaktu z dzikimi ptakami np. ogrodzenie wybiegów.
Bez zmian pozostaje min. obowiązki:
- zgłaszania miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
- karmienia i pojenia drobiu w sposób wykluczający przed dostępem dla ptaków dzikich.

 

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  Rafał Darczyński      20.06.2014 godz. 15:21
 
 

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
  Rafał Darczyński      22.07.2010 godz. 13:26
 
 

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
  Rafał Darczyński      21.04.2010 godz. 9:30
 
 

» ARCHIWUM «

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl