Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0KOŁA ŁOWIECKIE I SZACOWNIE SZKÓD ŁOWIECKICH


Ogłoszenie

szacowanie szkód łowieckich

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,  informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wymienioną ustawą wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS ;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Podstawowe informacje dotyczące szacowania szkód łowieckich:

1. Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
(W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.).

2. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

3. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy - SOŁTYS zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół do którego każda ze stron ma prawo wnieść zastrzeżenia.

6. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

7. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

8. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie pastwisk w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

9. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiegow terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

10. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

11. Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niżw terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

12. Decyzja, wydawana  jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów,i jest ostateczna.

13. Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo Łowieckie (termin do 6 miesięcy od dnia  wejścia w życie nowelizacji) obowiązują w/w zasady wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie sposobu postepowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat za szkody w uprawach i płodach rolnych ( Dz.U. Nr 45, poz. 272).

Druki wniosków, protokołów oględzin, protokołów szacowania ostatecznego dostępne są w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki, sekretariat lub w pokoju nr 202 (bud. B) telefon. 042 724-55-73, w godzinach  pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakładce „Koła łowieckie i szacowanie szkód łowieckich”.

Tomaszów Mazowiecki, dnia 25.04. 2018 roku

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH  I USTALENIE ODSZKODOWANIA - POBIERZ

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Piotrowska - Robak [Inspektor ds. ochrony środowiska] dnia 26 kwiecień 2018
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 26 kwiecień 2018 godz. 13:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 26 kwiecień 2018 godz. 13:24
Liczba odsłon:
  571 od 26 kwiecień 2018 godz. 13:11  (średnio 4.93 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl