Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1170
Kierownictwo 478
RZ.271.4.2019 271
Godziny pracy 253
Ochrona danych osobowych 250
Konta bankowe 244
Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – etap VI 224
RZ.271.5.2019 186
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2023 185
RZ.271.2.2019 173
ds. księgowości w Referacie Finansowym 172
Harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca segregowania na 2019 rok 170
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 170
RZ.271.3.2019 141
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 123
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 122
Komunikat - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 122
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłsza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki 90
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego – obręb 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.30.2018 84
RZ.271.7.2019 78
RZ.271.6.2019 71
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pobocza umocnionego z kostki betonowej, wykonaniu rowu z poboczem, na działce nr ewid. 343, obręb 12 - Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.23.2018 65
Zawiadomienie o sesji 64
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa sieci SN i nN polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia, wymianie słupa SN na nowy, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, budowie linii kablowej nN oraz dwóch złączy kablowo pomiarowych - znak: RG.6733.26.2018 62
Obwieszczenie Nr 31/2018 Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na obszarze województwa łódzkiego 62
Informacja o terminach i miejscach dodatkowych zbiorowych polowań w styczniu 2019 roku - Koło Łowieckie "Dubelt" w Tomaszowie Mazowieckim 61
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 97, 99/1 w obrębie Kwiatkówka, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6220.10.2018 60
Infomacja Nadleśnictwa Smardzewice o polowaniu zbiorowym 57
Informacja o terminach i miejscach dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w styczniu 2019 rok - Koło Łowieckie "Daniel" nr 46 w Tomaszowie Mazowieckim 57
Komunikat 57
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sześciu przyłączy wodociągowych do nieruchomości na działkach nr ewid. 69/8, 125, 69/6, 68/6, 69/5, 68/5, 69/4, 68/4, 69/3, 68/3, 69/2, 68/2, 69/1, 68/1, obręb 1 – Cekanów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.27.2018 53
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju protetyka stomatologiczna dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 53
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie linii energetycznej niskiego napięcia 0.4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/13 - obręb 19 - Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki -znak: RG.6733.32.2018 52
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/13, 822 - obręb 19 - Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki -znak: RG.6733.31.2018 51
RZ.271.8.2019 50
Uchwała Nr III/310/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki 50
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 18/4, 47 - obręb 17 – Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.4.2019 46
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia terenu wraz z zasilaniem projektowanych elementów architektury w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zawadzie" na działkach o numerach ewidencyjnych: 369, 368/1, 1654 - obręb 21 - Zawada, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.33.2018 46
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 334/2, 335, 282, 331 - obręb 8 - Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.3.2019 46
Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamia strony postępowania, że w dniu 6 lutego 2019 r. podjęło decyzję znak: KO.420-5/19, mocą której uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki nr 26/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. znak RG.6733.26.2018 45
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego - 1 szt. na działkach o numerach ewidencyjnych: 118/8, 118/13 - obręb 17 - Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.2.2019 45
Zawiadomienie o sesji 45
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki 41
Uchwała Nr III/311/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz o możliwosci sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku 39
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 365/1, 2582 - obręb 13 – Smardzewice, 85 – obręb nr 16 – Tresta, 1/3, 2/3, 3/3, 3/2, 47, 121, 752, 67, 68, 69, 70, 72/1, 73/3, 73/2, 74, 75, 767 – obręb nr 17 – Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.29.2018 38
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej niskiego napięcia 0.4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/13, obręb 19 – Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.32.2018 38
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działkach o nr ewid. 54/13, 822 - obręb 19 – Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - RG.6733.31.2018 38
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 38
Wykaz kół łowieckich 38
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: termomodernizacji i przebudowie budynku Świetlicy Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach, na działce o numerze ewidencyjnym: 664 - obręb 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.28.2018 37
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 548
Zarządzenie nr 3/2019 56
Zarządzenie nr 1/2019 52
Zarządzenie nr 2/2019 50
Szmigiel Franciszek - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 38
Zarządzenie nr 20/2019 15
Zarządzenie nr 5/2019 15
Zarządzenie nr 19/2019 12
Zarządzenie nr 16/2019 10
Zarządzenie nr 4/2019 10
Zarządzenie nr 11/2019 9
Zarządzenie nr 14/2019 9
Zarządzenie nr 13/2019 8
Zarządzenie nr 15/2019 7
Zarządzenie nr 18/2019 7
Zarządzenie nr 7/2019 7
Zarządzenie nr 9/2019 7
Zarządzenie nr 12/2019 6
Zarządzenie nr 17/2019 6
Zarządzenie nr 10/2019 5
Zarządzenie nr 6/2019 5
Zarządzenie nr 8/2019 4
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy 801
Składy osobowe Komisji Rady Miasta VIII kadencji: 128
Uchwała nr III/23/18 119
GAWARZYŃSKA ANNA 97
Uchwała nr II/11/18 94
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 90
II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 89
Uchwała nr III/22/18 88
PIERŚCIŃSKA KRYSTYNA 83
Uchwała nr II/12/18 75
Uchwała nr IV/25/19 75
BEZAT WERONIKA 74
GLUŹNIEWICZ EDYTA 72
Uchwała nr III/19/18 72
Uchwała nr III/21/18 70
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 68
MĄKOLA EDWARD 68
Uchwała nr I/8/18 68
Uchwała nr I/6/18 67
Uchwała nr IV/26/19 65
Uchwała nr I/7/18 63
GAWARZYŃSKI EUGENIUSZ 61
JABRZYK TOMASZ 61
KOCIK DANUTA 61
Uchwała nr I/4/18 61
Uchwała nr II/10/18 61
Uchwała nr III/20/18 61
Uchwała nr III/18/18 59
MILCZAREK CZESŁAW 58
Uchwała nr I/1/18 58
IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 57
JEDYNAK ANNA 57
Uchwała nr I/5/18 57
Uchwała nr II/9/18 57
WAWRZYŃCZYK SŁAWOMIR 56
PAWELEC CZESŁAW 54
PLICH MARZENA 54
Uchwała nr I/3/18 53
Uchwała nr IV/24/19 52
MUSIAŁ ZYGMUNT 51
Uchwała nr I/2/18 51
Interpelacja w sprawie uszkodzonego mostku, wydłużena barierek na moście przy ul. Młynarskiej, zakupu koszy i montażu w sąsiedztwie sklepu w Zaborowie Pierwszym 47
KRÓL STANISŁAW 45
Uchwała nr III/13/18 40
Uchwała nr III/15/18 39
Uchwała nr III/17/18 39
Uchwała nr V/27/19 39
Uchwała nr III/14/18 38
Uchwała nr V/28/19 38
Uchwała nr III/16/18 37
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoły i Przedszkola 794
Gminny Zakład Komunalny 187
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 161
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 149
Biblioteka i Filie 142
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 28
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 17
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 16
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 14
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 11
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 11
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 10
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 10
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 10
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 10
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 10
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 9
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 9
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 9
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 8
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 8
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 8
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 7
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 7
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 7
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 7
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 7
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 6
Sołtys i Rada Sołecka kadencja 2019 - 2023 5

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij