Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy  Tomaszów Mazowiecki mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej korzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 i Nr 717, poz. 1016).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:
  • Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 44 724 55 73,
  • Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go mailem na adres: sekretariat@gmina.tomaszow.pl, faksem pod nr : 44 723 50 33, lub listownie na adres: Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki


Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy