[start] W związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych w wyborach w 2023 r. na kadencję 2024 - 2027 orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Sądzie Pracy i Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników. [koniec]

1)       do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) - 3 ławników,

2)       do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim:  Ogółem: 8 ławników, w tym do sądu pracy – 6 ławników,

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył 30 lat;
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
nie przekroczył 70 lat;
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
radcy prawni i aplikanci radcowscy;
duchowni;
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
funkcjonariusze Służby Więziennej;
radni gminy, powiatu i województwa.
 

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 kwietnia 2024 roku.
Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 

1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej 31 maja 2024 roku.

Wzory kart zgłoszenia i oświadczeń w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Karty zgłoszenia są też dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl

W sprawie naboru kandydatów na ławników z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 605 371 003 w godzinach pracy urzędu.
Osoby do kontaktu: Przemysław Sepkowski - Sekretarz Gminy Tomaszów Mazowiecki.

 

Wójt Gminy

Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel