Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tomaszów Mazowiecki reprezentowana przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4,  97-200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: iod@gminatomaszowmaz.pl lub pisemnie na adres urzędu ul. Prezydenta I. Mościckiego 4,  97-200 Tomaszów Mazowiecki.
3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez fakt uczestnictwa w postępowaniu oraz poniższe przepisy prawa:
•    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
•    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. 2016 r. poz. 1126)
•    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
•    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
•    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
•    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
•    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.