Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki


ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 (44) 724 55 73
fax: +48 (44) 723 50 33


sekretariat@gmina.tomaszow.pl


www.gminatomaszowmaz.pl


ePUAP:
 /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Identyfikator gminy TERYT: 1016092

Kierownictwo

Wójt Gminy


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00


 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200

Konta bankowe

Numer konta bankowego:

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki informujemy, że przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest w zakładce "Archiwalny BIP" oraz pod adresem www. u g.tomaszow.maz.bip.cc Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, na dz. o nr ewid.: 801, 804/1 – obręb 17 – Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.31.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie RG.6733.31.2019 obowiązuje od 14.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarna Bielina w km. 3+000 jej biegu tj. murowanego budynku gospodarczego - znak: WA.ZUZ.3.421.5.2018.DŁ

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.5.2018.DŁ obowiązuje od 14.11.2019 r. do 22.11.2019 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia 0,5 MPa o średnicy Dn 90mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego na dz. nr ewid. 823, obręb 19 – Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.37.2019

Obwieszczenie - zawiadomienie obowiązuje od 12.11.2019 r.  do  27.11.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 116401E - ulicy Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w miejscowości Komorów gm. Tomaszów mazowiecki

Obwieszczenie obowiązuje od 8.11.2019 r. do 22.11.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Postanowienie Nr 247/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki zarządzonych na dzień 15 grudnia 2019 r.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

zamówienie na Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn.: „Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów Mazowiecki”

nr sprawy RZ.271.1.31.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

zamówienie na Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

nr sprawy RZ.271.1.37.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.22.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2019/2020

zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2019/2020

nr sprawy RZ.271.1.32.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2019

zamówienie na Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2019

nr sprawy RZ.271.1.35.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

zamówienie na Utwardzenie kostką betonową terenu przed Domem Ludowym w Sługocicach

nr sprawy RZ.271.1.33.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2019/2020 w ilości ok. 120.800 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

zamówienie na Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2019/2020 w ilości ok. 120.800 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

nr sprawy RZ.271.21.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

zamówienie na: Dostawę i montaż sprzętu oraz wyposażenia pracowni TIK

zamówienie na Dostawę i montaż sprzętu oraz wyposażenia pracowni TIK

nr sprawy RZ.271.18.2019

zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XVI/83/19

uchwała nr XVI/83/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XV/82/19

uchwała nr XV/82/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

uchwała nr: XV/81/19

uchwała nr XV/81/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel - I" położonego w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XV/80/19

uchwała nr XV/80/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - wschodniej części wsi Łazisko w gminie Tomaszów Mazowiecki

uchwała nr: XV/79/19

uchwała nr XV/79/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Tomaszów Mazowiecki działki nr 225/4 w obr. 19 - Wiaderno

uchwała nr: XV/78/19

uchwała nr XV/78/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

uchwała nr: XV/77/19

uchwała nr XV/77/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

uchwała nr: XV/76/19

uchwała nr XV/76/19

jakiego organu Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenia

zarządzenie nr: 106/2019

zarządzenie nr 106/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 105/2019

zarządzenie nr 105/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 104/2019

zarządzenie nr 104/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 103/2019

zarządzenie nr 103/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 102/2019

zarządzenie nr 102/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 101/2019

zarządzenie nr 101/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 99/2019

zarządzenie nr 99/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 100/2019

zarządzenie nr 100/2019

wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Status Obowiązujące

Praca

stanowisko: pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

stanowisko pracownik ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjno-Prawnym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: ds. księgowości w Referacie Finansowym

stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowym

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

miejsce pracy Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Tomaszów mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij