Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku produkcyjnego przyczep wraz z infrastrukturą, w celu realizacji projektu pn.: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek - przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w miejscowości Kolonia Zawada przy ul. Głównej 73/75, dz. nr ewid. 140 obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa - znak: RG.6220.8.2018
 Rafał Darczyński      20.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa w gminie Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6721.7.2018
 Rafał Darczyński      18.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Ciebłowice Duże w gminie Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6721.6.2018
 Rafał Darczyński      18.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/200/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Zawada - znak: RG.6721.4.2018
 Rafał Darczyński      18.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/199/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Łazisko i Niebrów - znak: RG.6721.3.2018
 Rafał Darczyński      18.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowieckiw sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/198/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Godaszewice i Chorzęcin - znak: RG.6721.2.2018
 Rafał Darczyński      18.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowieckiw sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/197/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Świńsko, Łagiewniki i Kwiatkówka - znak: RG.6721.1.2018
 Rafał Darczyński      18.10.2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.592.2018.DŁ
 Rafał Darczyński      17.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie pobocza umocnionego z kostki betonowej oraz wykonaniu rowu za poboczem, na terenie działki nr ewid. 343 - obręb 12 - Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.23.2018
 Rafał Darczyński      15.10.2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.726.2018.DŁ
 Rafał Darczyński      12.10.2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - znak: WA.ZUZ.3.421.539.2018.DŁ
 Rafał Darczyński      12.10.2018

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupów w linii napowietrznej 15 kV i demontaż odcinka linii napowietrznej 15 kV na terenie dz. nr ewid.: 209/1, 209/2, 210/2, 290, 224, 489, 490, obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.16.2018
 Rafał Darczyński      12.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej, budowie słupów oświetleniowych - do 6 szt., o wysokości do 10m (na potrzeby oświetlenia boiska) na terenie działki nr ewid. 716/2, 716/1 - obręb 3 - Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.24.2018
 Rafał Darczyński      12.10.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Krzysztof Szczepański      11.10.2018

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - znak: WA.ZUZ.3.421.691.2018.DŁ
 Rafał Darczyński      09.10.2018

Informacja Nadleśnictwa Smardzewice o zbiorowym polowaniu
 Rafał Darczyński      09.10.2018

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynku użyteczności publicznej - urządzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej obejmującej budowę:altany rekreacyjnej, chodnika wzdłuż ul. Szkolnej, utwardzenia terenu dla obsługi istniejącego budynku, oświetlenia terenu wraz z instalacja zasilającą na działkach o numerach ewidencyjnych: 290, 632 - obręb 17 - Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.17.2018
 Rafał Darczyński      09.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 200/18, 202/15 - obręb 16 - Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.21.2018
 Rafał Darczyński      09.10.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie sieci SN i nN w miejscowości Wąwał dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej na dz. nr ewid. 164/53 na działkach o numerach ewidencyjnych: 570, 176/2, 168, 162/8, 164/12, 164/53 - obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.22.2018
 Rafał Darczyński      09.10.2018

Informacja z dnia 4 października 2018 r. o sprostowaniu Obwieszczenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Rafał Darczyński      04.10.2018

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza VI nabór wniosków na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej zgodnie ze "Szczegółowymi zasadami realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie podłaczeń budynków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      27.09.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19.09.2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Rafał Darczyński      20.09.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim w wyborach do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Rafał Darczyński      23.08.2018

STREFY UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNEGO ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO
 Rafał Darczyński      10.07.2018

Infomacja w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 Rafał Darczyński      27.06.2018

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      26.06.2018

Informacja dla mieszkańców Kolonia Zawada ul. Osiedlowa, Kasztanowa, Jadwigów (posesje od numeru 1 do 18) dotycząca kanalizacji sanitarnej
 Rafał Darczyński      11.05.2018

Informacja Inspekcji weterynaryjnej dotycząca badania padłych zwierząt w wyniku wypadku w kierunku wścieklizny
 Rafał Darczyński      11.05.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA GAZYFIKACJI CZĘŚCI WSI SMARDZEWICE
 Rafał Darczyński      23.02.2018

DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
 Rafał Darczyński      20.02.2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA 2018 ROK
 Rafał Darczyński      18.12.2017

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

 

www.gminatomaszowmaz.pl

 

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl